OGÓLNE WARUNKI PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z kartami zamawianych produktów i akceptuje je jako zgodne z projektem budowlanym lub koncepcją zagospodarowania terenu.

Klient składający zamówienie zobowiązany jest podać informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia:

 1. Rodzaj urządzeń na plac zabaw (metalowe, drewniane, inne),
 2. Kolor urządzeń (drewno: sosna lub akacja, metal, fitness wg standardów katalogowych firmy NOLMO Sp. z o.o. lub inne za dopłatą),
 3. Rodzaj planowanej nawierzchni na placu zabaw (trawa, piasek, EPDM, inne),
 4. W przypadku dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego ponosi on odpowiedzialności za weryfikację i zachowanie stref bezpieczeństwa na placu zabaw. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia na mapie i w terenie, czy mieszczą się na nim strefy bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw, przedstawione w załączonych do zamówienia kartach produktów. Strefy bezpieczeństwa określają minimalną przestrzeń bezpieczeństwa dla każdego urządzenia i nie mogą się one nakładać ze strefami bezpieczeństwa innych urządzeń z ruchem wymuszonym (np. huśtawki, sprężynowce, karuzele). W ich obrębie nie mogą znajdować się żadne obiekty, jak np. drzewa, krzewy, ścieżki, krawężniki, latarnie, budynki, studzienki, mury, itp.
 5. W przypadku konieczności przygotowania koncepcji zagospodarowania placu zabaw: wymiary, powierzchnię, mapę zasadniczą terenu,
 6. Projekt placu zabaw w przypadku, gdy został on udostępniony przez Inwestora,
 7. Miejsce i termin realizacji dostawy lub montażu,
 8. Warunki do realizacji montażu (wymagane przepisami wewnętrznymi szkolenia BHP, badania lekarskie, inne),
 9. Inne istotne informacje dotyczące miejsca montaż (w tym m.in. spadki terenu, montaż na stopie/skarpie, niestabilny grunt, przeszkody terenowe, możliwość dojazdu samochodu do miejsca realizacji zamówienia itp.).

Za formalne zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym uznaje się pisemne potwierdzenie przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

 

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji jest wpłata zaliczki na podstawie faktury proforma w wysokości określonej na ofercie sprzedaży.
 2. Za zwłokę w zapłacie faktury, w terminie przewidzianym umowie lub na fakturze, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek umownych w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia, potwierdzonego wcześniej, terminu realizacji montażu urządzeń w przypadku zapłaty z opóźnieniem. Wykonawca zastrzega sobie prawo do własności urządzeń, będących przedmiotem niniejszej umowy, do dnia zapłaty przez Zamawiającego pełnej wartości faktury.

 

III. TERMIN REALIZACJI

 1. Termin realizacji wynosi od 4 do 12 tygodni (w zależności od wybranego asortymentu) od dnia zaksięgowania pierwszej transzy zaliczki, pod warunkiem terminowej wpłaty drugiej transzy zaliczki i udostępnienia placu budowy na min. 7 dni przed terminem realizacji zamówienia.
 2. W przypadku kumulacji zamówień w danym okresie Wykonawca może wydłużyć termin realizacji.
 3. Dodatkowo Wykonawca ma prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących niemożność prowadzenia prac budowlanych oraz nieprzygotowania placu budowy pod montaż urządzeń placu zabaw, tj. np. niewykonanie korytowania pod strefy bezpieczeństwa, pozostawienie gruntu macierzystego z przeszkodami (np. gruz, skała, beton) do 1,00 m w jego głąb, pozostawienie utwardzonej i zagęszczonej podbudowy w miejscu montażu urządzeń lub wysypanego piasku w miejscach montażu urządzeń.
 4. Brak przygotowania placu budowy pod montaż urządzeń na placu zabaw spowoduje obciążenie Zamawiającego kosztami przyjazdu ekipy montującej oraz czasem pracy ludzi i sprzętu.

 

IV. WARUNKI TRANSPORTU

 1. Jeżeli w zamówieniu dokonano wyceny jednokrotnego transportu/dostawy do wyznaczonego miejsca montażu/dostawy. Każde dodatkowe miejsce dostawy wiąże się z dodatkowym kosztem transportu ustalanym indywidualnie.
 2. Jeżeli odbiór towaru pozostaje po stronie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest w terminie trzech dni przed wydaniem towaru z Magazynu, przekazać Sprzedającemu za pomocą poczty elektronicznej informację zawierającą datę i godzinę planowanego odbioru, Imię i nazwisko kierowcy odbierającego Towar oraz numer rejestracyjny samochodu transportowego.
 3. W przypadku samodzielnego montażu urządzeń zabawowych Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z instrukcji dostarczonych przez NOLMO Sp. z o.o. Brak zastosowania się do instrukcji montażu może spowodować utratę gwarancji.

 

V. WARUNKI MONTAŻU

 1. W przypadku montażu urządzeń na powierzchniach ze spadkiem terenu, stropowych i betonowych, Wykonawca dokona indywidualnej kalkulacji kosztu wykonania usługi na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów i informacji tj. przekrój stropu/betonu, rodzaj i wymiar (wysokość) nawierzchni bezpiecznej planowanej do położenia na stropie/betonie, dopuszczalna wysokość fundamentów/kotew niezbędnych do zamontowania urządzeń, planowany harmonogram prac.
 2. W przypadku montażu urządzeń na terenach otwartych (parki, skwery, tereny zielone, podwórka osiedlowe, itd.), niezabezpieczonych przez Zamawiającego lub Inwestora od dostępu osób trzecich i postronnych, dodatkowe koszty ochrony i zabezpieczenia terenu w czasie montażu ponosi Zamawiający.
 3. Cena usługi montażu zawiera koszt betonowania urządzeń zabawowych według normy bezpieczeństwa PN-EN 1176 w rodzimym gruncie (od 0,6 m do 1,0 m w jego głąb) bez dodatkowo wymaganych technologii, dokumentacji, uprawnień, szkoleń i badań. Inne wymagania Zamawiającego dotyczące montażu i betonowania, wymiarów fundamentów, głębokości ich osadzenia, klasy betonu, dodatkowych uprawnień i szkoleń itp., każdorazowo podlegać będą indywidualnej wycenie.
 4. Urobek ziemny pochodzący z wykopów (piasek, ziemia, kamienie, itp.) w cenie usługi zostanie składowy na terenie placu zabaw lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego/Inwestora. Na zlecenie Zamawiającego/Inwestora urobek ziemny może zostać wywieziony za dodatkową opłatą. Wówczas koszt transportu każdorazowo jest wyceniany indywidualnie.
 5. W celu dotrzymania terminów realizacji zamówień montaż odbywa się w godzinach 6.00-22.00 siedem dni w tygodniu.
 6. Zamawiający jest zobowiązany do podania kontaktu do osoby, która udostępni teren pod montaż zamówionych urządzeń w zaplanowanym terminie. W przypadku braku wyznaczenia przedstawiciela Zamawiającego i nieudostępnienia terenu w ustalonym wcześniej terminie, Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany terminu montażu i doliczenie kosztów ponownego przyjazdu ekipy montującej.
 7. Zamawiający jest zobowiązany do wykonania bezpiecznej nawierzchni placu zabaw zgodnie z normą bezpieczeństwa PN-EN 1177:
 • Nawierzchnia placu zabaw powinna amortyzować upadki i być dostosowana do norm określających ich krytyczną wysokość upadkową.
 • Nawierzchnia w zależności od wysokości upadkowej urządzeń zabawowych może być wykonana z następujących rodzajów nawierzchni tj. darń/gleba, kora, wióry, piasek, żwir i materiałów syntetycznych (SBR, EPDM).
 • Karty produktów załączone do zamówienia określają wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia, od której zależy rodzaj i grubość wymaganej normą bezpieczeństwa nawierzchni.

 

7.1 Warunki przygotowania terenu pod montaż urządzeń zabawowych w przypadku zastosowania nawierzchni piaskowej lub żwirowej:

ETAP I

 1. a) Wykonanie koryta pod strefy bezpieczeństwa.
 2. b) Osadzenie obrzeży/krawężników (muszą być osadzone przed montażem urządzeń w celu ich montażu na wyznaczonym poziomie „0”)

ETAP II

 1. c) Montaż urządzeń zabawowych,

ETAP III

 1. d) Wysypanie piasku lub żwiru do stref bezpieczeństwa- po montażu urządzeń.

 

7.2 Warunki przygotowania terenu pod montaż urządzeń zabawowych w przypadku zastosowania nawierzchni syntetycznej:

ETAP I

 1. a) Wykonanie korytowanie pod strefy bezpieczeństwa,
 2. b) Osadzenie obrzeży/krawężników (muszą być osadzone przed montażem urządzeń w celu ich montażu na wyznaczonym poziomie „0”),
 3. c) Przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną, z tym, że bez ostatniej warstwy tej o małej frakcji lub betonu,

ETAP II

 1. d) Montaż urządzeń zabawowych,

ETAP III

 1. e) Położenie ostatniej warstwy podbudowy i jej zagęszczenie,
 2. f) Ułożenie bezpiecznej nawierzchni.

 

7.3 Montaż na betonie na poziome od -0,05 do 0,00 m (przy nawierzchni syntetycznej):

ETAP I

Oddanie ekipie montażowej frontu robót: płyty betonowej o wytrzymałości pozwalającej na montaż urządzeń zabawowych.

ETAP II

Montaż urządzeń zabawowych w płycie betonowej na kotwy rozporowe.

ETAP III

Montaż nawierzchni bezpiecznej.

 

7.4 Montaż na stropie:

ETAP I

Dostarczenie przez Zamawiającego przekroju warstw stropu i nawierzchni celem zaprojektowania odpowiednich kotew do urządzeń zabawowych oraz przedstawienia projektowanych warstw hydroizolacyjnych i o możliwości zastosowania kotew rozporowych.

W przypadku braku możliwości zastosowania kotew rozporowych do stropu, dobór odpowiedniej dla projektu sposobu montażu: przez ułożenie warstwy betonu nad warstwą hydroizolacyjną, do którego będą zastosowane kotwy rozporowe, lub przez zastosowanie kotew urządzeń o odpowiednich blachownicach, na które zostanie ułożony beton.

ETAP II

Montaż urządzeń zabawowych

ETAP III

Montaż nawierzchni bezpiecznej.

 

VI. ODBIORY

Zamawiający jest zobowiązany do odebrania ukończonych prac w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich ukończenia przez Wykonawcę. Po upływie tego czasu Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnego odbioru robót popartego stosownym protokołem.